Brainbay Voorwaarden m.b.t. Tiara uitwisseling tussen leden van dezelfde brancheorganisatie

Versie mei 2022

1. Uitleg en definities

1.1
Deze Brainbay Voorwaarden m.b.t. Tiara uitwisseling tussen leden van dezelfde branchevereniging (hierna Brainbay Voorwaarden), gelden voor Gebruikers en partieel voor de desbetreffende Brancheorganisatie in aanvulling op afspraken die in het verleden zijn gemaakt ten aanzien van het gebruik van het TIARA-Systeem.

1.2
In deze Brainbay Voorwaarden betekent (zowel in enkelvoud als in meervoud):

brainbay
brainbay B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71551034.

Branchevereniging
De vereniging VastgoedPro, dan wel de Verenigde Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)

Contactgegevens
Alle door Gebruiker aan brainbay (of aan diens KA) in het kader van de aanmelding of daarna verschafte informatie betreffende de Gebruiker en diens medewerkers, waaronder (handels)namen, KvK uittreksel, website, adresgegevens, emailadres(sen), telefoonnummers en gegevens omtrent het lidmaatschap van een branchevereniging;

Gebruiker
Een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en in die hoedanigheid middels de Interface gebruik maakt van het TIARA-Systeem voor het verstrekken, opvragen en/of verspreiden van gegevens alsmede uitwisseling van die gegevens met leden van dezelfde branchevereniging;

Interface
De software waarmee de Gebruiker wordt gekoppeld aan en Objectgegevens kan opvragen, invoeren en wijzigen in het TIARA-Systeem;

Mutatie
Een wijziging, invulling, aanvulling of afmelding van de door de Gebruiker aan het TIARA-Systeem aangeboden gegevens, waaronder Objectgegevens en Contactgegevens;

Object
Een onroerende zaak die bestemd is als woonruimte of een gebruiksrecht (zoals een opstalrecht of appartementsrecht) op een onroerende zaak die al dan niet onderdeel uit maakt van een meeromvattend project (in het geval van een nieuwbouwproject of huurcomplex);

Objectgegevens
Informatie betreffende een Object, waaronder de vraagprijs en/of gevraagde (maandelijkse) huurprijs van een Object, kadastrale informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, plattegronden, overige visualisaties en Transactiegegevens;

Opdrachtgever
Iedere (rechts)persoon die een Opdracht heeft verstrekt aan een Gebruiker;

Overeenkomst
De Brainbay Uitwisselingsovereenkomst tussen brainbay en Gebruiker waarvan deze brainbay voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;

Permissie
Iedere vergunning, licentie, ontheffing, bewijs, verklaring, goedkeuring, toestemming van welke aard en onder welke benaming dan ook, waaronder van Opdrachtgevers, fotografen van een Object, makers van videobeelden van een Object, toezichthoudende autoriteiten, bestuursorganen en overheidsorganen (anders dan bestuursorganen);

TIARA-Systeem
Het aan brainbay in eigendom toebehorende en door brainbay geëxploiteerde data-transportsysteem voor het verstrekken, opvragen en/of verspreiden van gegevens van en naar brainbay en/of derden als gespecificeerd in deze brainbay voorwaarden;

Transactiegegevens
Informatie omtrent de tussen verkoper en koper dan wel verhuurder en huurder overeengekomen transactievoorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen de koopprijs of (maandelijkse) huurprijs van een Object, de datum waarop een overeenkomst is/wordt aangegaan (al dan niet onder voorwaarden) betreffende de (ver)koop of (ver)huur van een Object (‘verkocht onder voorbehoud/verhuurd’), alsmede ingeval van (ver)koop, de datum waarop de ontbindende voorwaarden verstrijken (‘verkocht’) en optioneel de datum waarop de akte van levering wordt gepasseerd (‘transportdatum’);

1.3
De term “schriftelijk” betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander gangbaar elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term “schriftelijke” wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Brainbay Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de rechtsverhouding tussen brainbay, Gebruiker en zijn branchevereniging betreffende de uitwisseling van data tussen leden van dezelfde branchevereniging (de Overeenkomst). Deze rechtsverhouding tussen brainbay, Gebruiker en zijn branchevereniging komt tot stand op de datum vermeld in de schriftelijke bevestiging door of namens brainbay aan Gebruiker. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van Gebruiker of een ander dan brainbay wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aansluiting op en invoeren gegevens in TIARA-Systeem

3.1
Gebruiker draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de installatie en het gebruik van de Interface en al hetgeen daarmee verband houdt.

3.2
Gebruiker voert Objectgegevens en Mutaties in via het TIARA-Systeem en door middel van de Interface.

4. Garanties door Gebruiker; vrijwaring brainbay

4.1
Gebruiker verklaart en garandeert jegens brainbay voortdurend het volgende:

  • Gebruiker heeft de noodzakelijke Permissie van Opdrachtgevers, fotografen, makers van videobeelden, medewerkers of andere derden, voor het aangaan en deugdelijk nakomen door Gebruiker van deze Overeenkomst en met betrekking tot alle door Gebruiker middels het TIARA-Systeem ingevoerde en/of opgevraagde Objectgegevens en Mutaties
  • Met de door de Gebruiker aan brainbay verstrekte Objectgegevens en Mutaties wordt geen inbreuk gemaakt op (i) enige Wet of overeenkomst, (ii) enig recht van intellectuele eigendom, of (iii) enig recht op privacy dan wel enig soortgelijk recht, van welke derde dan ook;

4.2
Gebruiker staat er jegens brainbay voor in dat de Contactgegevens en Objectgegevens (al dan niet via een Mutatie) te allen tijde juist, actueel, volledig en niet misleidend zijn. Gebruiker vrijwaart brainbay voor alle aanspraken van derden wegens het niet nakomen van deze Brainbay Voorwaarden.

5. Positie brainbay; uitsluiting aansprakelijkheid

5.1
Brainbay accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het onvolledig dan wel niet beschikbaar zijn van het TIARA-Systeem of voor fouten en/of omissies in de informatie die beschikbaar wordt gemaakt via het TIARA-Systeem.

5.2
Brainbay heeft te allen tijde het recht om het TIARA-Systeem geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de beschikbaarheid of het gebruik daarvan te beperken of te onderbreken, of iets anders te doen dat invloed heeft op het TIARA-Systeem, steeds zonder dat toestemming of goedkeuring van Gebruiker of van een branchevereniging is vereist, en steeds zonder dat brainbay tot enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening jegens Gebruiker is gehouden. Mocht de medewerking van Gebruiker op enigerlei wijze zijn vereist, dan zal Gebruiker een dergelijke medewerking steeds op eerste verzoek van brainbay verlenen.

6. Licenties en doorlevering in opdracht Gebruiker

6.1
Gebruiker verleent hierbij aan brainbay het niet exclusieve, permanente, onherroepelijke, voor sub-licentie (op meerdere niveaus) vatbare recht om de door Gebruiker via het TIARA-Systeem verstrekte gegevens, waaronder Objectgegevens en Mutaties (geheel, gedeeltelijk of gewijzigd) door te leveren aan de desbetreffende branchevereniging en/of collega leden van de branchevereniging die ook een Overeenkomst zijn aangegaan, via leveranciers van Tiara-gecertificeerde invoerpartners, ten behoeve van gebruik binnen de uitoefening van het bedrijf van die collega-leden, met inachtneming van artikel 8.1;

6.2
Het eindigen van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook laat de verleende en/of verkregen rechten uit hoofde van artikel 6.1 onverlet.

7. Mededelingsplicht Gebruiker

7.1
Onverminderd het elders in deze Overeenkomst bepaalde, stelt Gebruiker brainbay steeds onmiddellijk (gevraagd en ongevraagd) schriftelijk in kennis van alle feiten en omstandigheden die voor brainbay van belang zijn of kunnen zijn in het kader van de juiste registratie van Gebruiker en beoordeling van het voldoen door Gebruiker aan deze Brainbay Voorwaarden.

7.2
Gebruiker zal brainbay in ieder geval onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van de volgende feiten en omstandigheden:

  • Gebruiker is niet (langer) lid van de desbetreffende branchevereniging;
  • Gebruiker is opgehouden te bestaan of ontbonden of staakt zijn onderneming.

8. Beperkt gebruiksrecht Gebruiker

8.1
Gebruiker die via het TIARA-Systeem Objectgegevens en/of Transactiegegevens ontvangt, heeft het beperkte recht om deze data te gebruiken op een wijze zoals omschreven in art 6.1 van deze Overeenkomst, echter zonder deze data te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel anderszins te exploiteren, op welke wijze dan ook.

8.2
De desbetreffende branchevereniging heeft het beperkte recht om de via TIARA-Systeem ontvangen Objectgegevens en/of Transactiegegevens te gebruiken binnen de eigen organisatie, echter zonder deze data te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel anderszins te exploiteren of door te leveren, op welke wijze dan ook. De desbetreffende branchevereniging vrijwaart brainbay onherroepelijk voor alle aanspraken die verband houden met een overtreding van dit artikel.

9. Persoonsgegevens

9.1
De door Gebruiker aan het TIARA-Systeem en daarmee aan brainbay verstrekte Contactgegevens, Objectgegevens en Mutaties kunnen persoonsgegevens bevatten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU verordening 2016/679) (AVG). Gebruiker en de branchevereniging zijn zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en dient zich te houden aan het bepaalde in de AVG en de van tijd tot tijd geldende (overige) wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.2
Gebruiker staat ervoor in i) dat hij de persoonsgegevens van zijn Opdrachtgevers aan het TIARA-Systeem en daarmee aan brainbay en aan de desbetreffende branchevereniging beschikbaar kan stellen, ii) dat hij zijn Opdrachtgevers adequaat heeft geïnformeerd over onder meer de doeleinden waarvoor brainbay de persoonsgegevens verder verwerkt als omschreven in artikel 6.1 van deze Brainbay Voorwaarden en iii) dat hij, voor zover vereist op grond van de AVG en de van tijd tot tijd geldende (overige) wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, daarvoor toestemming heeft verkregen.

9.3
Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van de Overeenkomst te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

10. Wijzigingen

10.1
Brainbay heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of aan te vullen, steeds zonder dat toestemming, goedkeuring of medewerking van Gebruiker is vereist, en steeds zonder dat brainbay tot enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening jegens Gebruiker is gehouden. In een dergelijk geval zal brainbay voorafgaand aan de wijziging Gebruiker schriftelijk of elektronisch informeren omtrent de wijziging. Gebruiker is gebonden aan de gewijzigde Overeenkomst, tenzij de Gebruiker de Overeenkomst overeenkomstig artikel 11.2 heeft opgezegd binnen 10 (tien) werkdagen na kennisgeving van de wijziging als bedoeld in de vorige volzin.

10.2
De gewijzigde Overeenkomst is vanaf het moment van inwerkingtreding zowel van toepassing op Objecten die reeds zijn verwerkt in het TIARA-Systeem als op Objecten die hier later in worden geplaatst.

11. Looptijd

11.1
De Overeenkomst gaat in op het moment dat deze door Partijen rechtsgeldig ondertekend is en heeft een onbepaalde looptijd.

11.2
Ieder der partijen heeft het recht om de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 (veertien) dagen vanaf het moment van opzegging. Artikel 7:408 lid 2 BW is niet van toepassing.

11.3
Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, betekent het einde van de Overeenkomst  (op welke wijze dan ook) geen afstand van enige rechten van brainbay die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst. De bepalingen uit de Overeenkomst blijven in stand en van kracht voor zover zij noodzakelijk zijn voor een deugdelijke afwikkeling van alle betrekkingen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomst.

12. Overdraagbaarheid

12.1
Gebruiker en/of branchevereniging is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een recht dat en/of verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.

Confidental Infomation